Fysioterapeut - Avtalehjemmel

Valdres Fysioterapi AS

Om stillingen:

Søknadsfrist: 15.05.2022

Kontaktinfo: Eivind Botten, avdelingsleder Fysio- og ergoterapiavdeling, 95179735

Hilde Karbø, kontaktperson, Valdres Fysioterapi AS, 99509275

Vebjørn Johansen, kommunalsjef, Helse og omsorg, 99329005

Søk på stillingen

I Nord-Aurdal kommune er det ledig 80 % avtalehjemmel med driftstilskudd for fysioterapeut, overtagelse i form av nedtrapping.

Hjemmelen lyses ut ved Valdres Fysioterapi AS. Fysioterapeuten som skal gå av med pensjon, ønsker en nedtrapping av en 80% driftsavtale med Nord-Aurdal kommune. 40% av avtalen blir ledig 01.10.2022, med full overtagelse av 80% avtalehjemmel den 01.04.2023.

Instituttet har 4,67 årsverk. Det er totalt 9,17 årsverk fysioterapeuter i kommunen. Ved tildeling overdras avtalehjemmelen til fysioterapeut i henhold til ASA 4313. Det forutsettes at fysioterapipraksisen skal utføres ved Valdres Fysioterapi AS.

Instituttet har beliggenhet i Fagernes sentrum, der det i dag jobber fem fysioterapeuter i moderne lokaler på ca. 200 m2. Lokalene er godt utstyrt for behandling og trening.

Det gjøres oppmerksom på at tildeling av avtalehjemmel med driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Vedtak vil fattes med utgangspunkt i kvalifikasjonsprinsippet, sett opp mot utlysningsteksten. Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kap VI. Utlysning og tildeling vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene fastsatt i ASA4313.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve allmenn fysioterapi i samsvar med kommunens gjeldende prioriteringer.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Være en bidragsyter i utvikling av fysio- og ergoterapitjenesten og til enhver tid være faglig oppdatert.
 • Det må påregnes noen tiltak utenfor fysioterapeutens praksissted.
 • Det forventes at fysioterapeut setter seg inn og følger opp retningslinjer og planer for kommunens fysioterapitjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • God norsk fremstillingsevne - skriftlig og muntlig.
 • God kjennskap til ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, og evne til å drive praksis i henhold til disse.
 • Erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut er en fordel.
 • Erfaring med og interesse for allmenn fysioterapi.
 • Evne til samarbeid om fag og daglig drift.

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, endringer og samarbeid.
 • Være faglig engasjert, løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe effektivt, systematisk og selvstendig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre opplysninger

Søkere vurderes ut fra levert dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrifter, attester, tjenestebevis, kursbevis mv.).

Driftsavtalen reguleres av overenskomsten mellom KS og NFF om drift av privat praksis – ASA4313. Tildelingen skjer i henhold til lov og avtaler. Det økonomiske oppgjøret skal gjøres i samsvar med ASA 4313 punkt 9, jfr. punkt 9 g.

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av aldre, kjønn, nedsatt funksjonevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven må fremvises ved tilbud og aksept av hjemmel.

Vi gjør oppmerksom på at dokumenter og opplysninger tilsendt kommunen som utgangspunkt er offentlige, jfr. offentleglova § 3. Unntak fra innsynsrett vurderes konkret i hvert tilfelle og må være lovhjemlet.

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!

Powered by Labrador CMS