Fysioterapeut

40% vikariat som fysioterapeut, avtaleheimel, Voss herad

Om stillinga:

Søknadsfrist: 29.03.2023.

Kontaktinfo: John Fredrik Sletner, tlf: 47718988

Søk på stillinga

Kommunalavdeling helse og omsorg ynskjer medarbeidarar som er oppteken av faget sitt og som har eit ynskje om å utvikla seg. Er du ein slik person så er du hjarteleg velkomen til å arbeida saman med oss i Voss herad sine helsetenester. Hos oss vil du få moglegheit til å påverka tenestene. Me nyttar forsking og erfaringskunnskap og har alltid tenestemottakar i sentrum når me planlegg korleis morgondagens tenester skal vera. For å møte framtidas utfordringar ynskjer me å satse betydeleg meir på førebygging og tidleg innsats.

Om avtaleheimelen:

Voss herad har ledig 40% vikariat i avtaleheimel lokalisert ved Granvin Fysikalske Institutt. Pasientgruppa er variert både i alder og problemstillingar. Avtaleheimelen er ledig frå 1.07.23 - 31.12.24. Heimelen er knytt til ein opptrappingsavtale i 100% heimel, der nedtrappande fysioterapeut har 60% av heimelen og opptrappande 40% av heimelen. Vikaren går inn for opptrappande fysioterapeut.

Om arbeidsstaden:

Vikaren skal dele lokale med nedtrappande fysioterapeut og fordeler opningstider seg imellom. Ved ynskje om pasientbehandling utanom opningstidene, kan ein lage ein eigen avtale på dette.

Opningstidene på instituttet er:

 • Måndag 07.00 - 21.00
 • Onsdag 07.00 - 21.00
 • Fredag 07.00 - 19.30

Granvin Fysikalske Institutt har store, romslege lokale fordelt over to plan. I fyrste etasje er det trinnfri adkomst inn til stor treningsal med treningsapparat, Red Cord og Medisinsk Treningsterapi. Instituttet har eit terapibasseng som kan brukast til gruppetrening, individuell behandling og eigentrening. I andre etasje ligg venterom og behandlingsrom, tilrettelagt for undersøking, samtalar og individuell behandling på benk og slynge.

Arbeidsoppgåvene inneber:

 • drifte eit aktivt fysioterapitilbod til kommunens bebuarar.
 • allmenn fysioterapi
 • utøve pasientbehandling på institutt og om nødvendig i heimen.
 • aktiv tilnærming til brukarane
 • gruppetrening i treningssal og i basseng etter behov.
 • vidareføring av eksisterande gruppebehandling for til dømes Parkinson, fallførebygging, hjarte-lungerehabilitering, artrose, styrke og balansegrupper.
 • heilskapleg tilnærming i møte med brukarar
 • rettleiing til eigenmeistring og fysisk aktivitet
 • tett samarbeid med spesialisthelsetenesta og resten av kommunehelsetenesta
 • praksis skal utøvast i nært samarbeid med fysioterapeutar ved instituttet og i kommunen, ut frå gjeldande målgruppe, behandlingstilbod og ventelister.
 • praksis skal drivast i samsvar med Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. og annan relevant helselovgiving, og på de vilkår som fremjar av ASA 4313, slik den til en kvar tid lyder.

Kvalifikasjonar

Utdanning

 • krav om norsk autorisasjon som fysioterapeut

Fagleg kompetanse/erfaring

 • ynskje om brei fagleg kompetanse innan allmenn fysioterapi og aktiv rehabilitering
 • evne til, eller erfaring ved fysioterapi ved privat praksis
 • kunne utføre dei arbeidsoppgåver som nemnt over og jobbe kontinuerleg med å auke sin faglege kompetanse gjennom å
 • halde seg fagleg oppdatert.
 • det er ynskjeleg med erfaring med aktiv og gruppebasert rehabilitering og behandling innan nevrologi, ortopedi og geriatri.
 • det er ynskjeleg med erfaring frå idrettsskadar, livstilsendringar og samansette plager.

Personlege eigenskapar

 • brukarorientert, systematisk og påliteleg arbeidsstil
 • har evne til å arbeide sjølvstendig, med fokus på godt samarbeid og kommunikasjon.
 • interesse for fagutvikling og kvalitetsarbeid
 • gode norskkunnskapar og god samfunnskunnskap/-forståing
 • personlege eigenskapar vil verta vektlagt med stor tyding ved tildeling av avtaleheimel.

Avgjerslene i ASA 4313 er til ein kvar tid gjeldande.

Godkjent politiattest må framleggjast før tiltreding i stillinga

Me ynskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal gje eit bilete av folkesetnaden generelt. Me oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristen vert det sett opp ei offentleg søkjarliste som inneheld namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. I fylgje offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verta offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom førespurnaden ikkje vert teken til fylgje.

Ver vennleg og legg ved vitnemål og attestar som vedlegg til søknaden.

Powered by Labrador CMS