Driftsavtale fysioterapi

Det er ledig 100% driftsavtale for fysioterapeut ved Rosendalstunet frå dags dato.

Vi søkjer fysioterapeut til driftsavtale.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 03.11.2021.

Kontaktinfo: Miann Mari Eylegar, einingsleiar, miann.mari.eylegar@kvinnherad.
kommune.no, 913 79 749.

Søk på stillinga

Arbeidsoppgåver

 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi med hovudvekt på muskel/skjelett lidingar.
 • Tilby både individuell behandling og gruppetrening.
 • Fylgje den gjeldande prioriteringsnøkkelen og samarbeide med øvrige fysioterapeutar om fordeling av pasientar.

Kvalifikasjonar og erfaring

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Gode munnlege og skriftlege kunnskapar i norsk. - Evne til å drive sjølvstendig næringsdrivande fysioterapipraksis og engasjement for å skape og forme ein god praksis.
 • Brei og relevant klinisk erfaring og kompetanse innan allmenn fysioterapi, minimum 5 år.
 • Erfaring med å drive grupper.
 • Formell og oppdatert kompetanse innan muskel/skjelett lidingar.
 • God kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Personlege eigenskapar vert vektlagd .
 • Det vert stilt forventningar til søkjar sin refleksjon rundt fysioterapeutens rolle, ansvarsområde og samhandling i pasientforløp.
 • Kjennskap til ASA 4313 og forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale, og innhaldet i desse.

Vi tilbyr

 • Utfordrande og sjølvstendig arbeid.
 • Gode lokaler knytt til Rosendalstunet og den kommunale ergo- og fysioterapitenesta.
 • Tilgang til treningssal.
 • Mogelegheit for å vere med å vidareutvikla tenesta.
 • Mogelegheit for å knytta seg til «Fysioit Kvinnherad DA», som gjev rimelegare avgift til NHH og Physica.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Anna

 • Kvinnherad kommune stiller krav om bruk av Journalsystemet Physica.
 • Tildeling av avtaleheimel skjer etter vilkår som går fram av ASA 4313.
 • Praksis skal drivast etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale og kommunen sit planverk for helsetenester.
Powered by Labrador CMS