Web
Web

Driftsavtale fysioterapi 100%

Sarpsborg kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 07.10.2021

Kontaktpersoner: Grethe Lillian Strekerud Larsen, Rådgiver,
tlf: 69 11 65 93, mobil: 474 82 014, grethe-strekerud.larsen@
sarpsborg.com

Grete Lind, Virksomhetsleder, mobil: 926 11 985, grete.lind@sarpsborg.com

Søk på stillingen

Sarpsborg kommune har ca. 57 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene"Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg". Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn". www.sarpsborg.com

Beskrivelse av arbeidssted

Kommunens fysioterapitjeneste består av både kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtaler. Tjenesten er administrert under kommuneområde Velferd i Enhet forebyggende tjenester. Kommunen har 25 driftsavtaler og 13,6 stillinger for kommunalt ansatte fysioterapeuter, samt 6 barnefysioterapeuter som er tilknyttet familiesentrene. Den ledige driftsavtalen er del av gruppepraksis ved Spartaklinikken DA, Sarpsborgveien 10, 1711 Sarpsborg. Instituttet har totalt 400% avtalehjemler. Senteret ble etablert i 1988. Inneværende fysioterapeuter har i dag kompetanse innen allmenn fysioterapi, barn, manuellterapi, aktiv A og palliasjon.

Stilling / Arbeidsoppgaver

Hjemmelens drift skal utøves i henhold til relevant helselovgivning og vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder. Det innebærer kunnskapsbaserte tiltak, gruppepraksis og rehabilitering. Pasienter skal følges opp i tråd med prioriteringsnøkkel for fysioterapi i Sarpsborg kommune. Praksis skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen, dette innebærer vurdering av alle typer henvendelser, herunder aldersgrupper og funksjonsnivå.

Fysioterapeut skal samarbeide tett med andre instanser og bidra til å utvikle instituttets tilbud til kommunens innbyggere. Det forventes at fysioterapeuten ønsker å bidra aktivt ved instituttet, både faglig og sosialt. Den som tildeles driftsavtalen forplikter seg til å jobbe målrettet for å redusere ventetiden på fysioterapi i kommunen, i samarbeid med andre fysioterapeuter og kommunen. Herunder starte og drive behandling i grupper. Behandlingsstatistikk skal innleveres årlig. Dokumentasjon skal utføres i godkjent journalsystem.

Krav til utdanning

Autorisert (offentlig godkjent) fysioterapeut.

Erfaring/ kvalifikasjonskrav

 • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis.
 • Bred og relevant klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi (minimum 3 år).
 • Formell og oppdatert kompetanse innen fagområder som hjerte/lungelidelser, geriatri, muskel- og skjelettlidelser,
 • ortopediske lidelser, nevrologiske lidelser, onkologiske lidelser, revmatologiske lidelser og kvinnehelse vektlegges.
 • Relevant videreutdanning vektlegges.
 • Relevant erfaring med håndtering av ventelister og effektive tjenester.
 • Du må inneha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Det stilles høye forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling pasientforløp.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstilling både med pasienter og annet helsepersonell.
 • Du må ha erfaring med å drive grupper, da det forventes at gruppetilbud blir en del av din praksis.
 • Du må være kjent med ASA 4313, og innholdet i denne.
 • Du må ha et stort initiativ og engasjement for å skape og forme en god praksis.
 • Ha god kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling.

Personlig egenskaper

Søker må ha en løsningsorientert innstilling, ha pasientfokus og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.

Øvrige vilkår/annet

I søknaden forventes det at du gjør godt rede for samlet erfaring og kompetanse innen fysioterapi, dine faglige interesseområder og planer for fortsatt faglig utvikling.

Praksisen drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens planverk for helsetjenester.

Utarbeidede prioriteringsnøkler for barn og voksne i Sarpsborg skal følges.

Utlyste avtale om tilskudd tildeles av kommunen som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf. 69 10 80 00 .

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens

vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Powered by Labrador CMS