Driftsavtale som fysioterapeut i Vinje kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12. mai 24

Kontaktinfo: Avdelingsleiar i fysio- og ergoterapitenesta, Elisabet S. Haagensen tlf. 95758582

Søk på stillingen

Vinje kommune har ledig 100% kommunalt fast driftsavtale for fysioterapeut frå 01.08.2024.

Driftsavtala er knytt til kommunens lokalar ved fysioterapien i Åmot og på Edland.

Det er totalt tre privatpraktiserande fysioterapeutar i kommunen. I tillegg er det tre kommunale fysioterapeutar og to ergoterapeutar. Det er faste treffpunkt med internundervisning med alle terapeutane i kommunen.

Arbeidsoppgåver

 • Undersøking, vurdering og behandling
 • Behandling og oppfylging både individuelt og i grupper
 • Bidra til kvalitetsutvikling av tenesta i tråd med politiske føringar og kommunens framtidige behov
 • Fylgje prioriteringsnykjelen og samarbeide med øvrige fysioterapeutar om fordeling av pasientar
 • Delta på aktuelle samarbeidsmøte og fellesmøte i regi av Vinje kommune
 • Det er forventa at fysioterapeuten fylgjer pasienten på dei arenaer som er naudsynt for god og heilskapleg oppfylging.
 • Iht. ASA 4313 kan inntil 20 % av avtaletida påleggast å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og heimebehandling der det er behov.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Det er ynskjeleg med erfaring innan kunnskapsbasert vurdering, aktiv habilitering og rehabilitering og /eller brei fagleg kompetanse
 • Det er ynskjeleg med erfaring frå å leie grupper
 • God framstillingsevne i norsk -både skriftleg og munnleg
 • Det er krav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader).

 Personlege eigenskapar:

 • Du har evne til å prioritere arbeidsoppgåver for å sikre god flyt i tenesta
 • Du er ein lagspiller og har gode samarbeidsevner
 • Du er løysingsorientert og liker utfordringar
 • Du har evne til å jobbe sjølvstendig
 • Du er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Du har god relasjonskompetanse
 • Du har fagleg engasjement og evne til å bidra i fagleg utvikling
 • Du er raus, har humor og bidrar til eit godt arbeidsmiljø

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Me kan tilby:

 • Særs gode kollegaer
 • Eit arbeidsmiljø prega av høg kompetanse, fagleg trygge og dyktige arbeidskollegaer
 • Lokalar med eigna treningsutstyr
 • God pasienttilgang
 • Barnehage/skule i moderne nybygg med tilbod om mat i skuletida
 • Gratis SFO 1.-3. klasse

Anna:

 • Tildeling og overdraging vil skje i hht ASA 4313.
 • Fysioterapeuten vi søkjer skal drive sin praksis i hendhold til helse- og omsorgstenestelova, relevante forskrifter og avtaleverk for fysioterapeutar (ASA 4303 og 4313) og planar for kommunalområdet helse- og meistring.

I samsvar med offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

For nærare opplysningar om stillinga- ta kontakt med avdelingsleiar i fysio- og ergoterapitenesta, Elisabet S. Haagensen tlf 95758582

Søknad vert å sende på elektronisk skjema, sjå Vinje kommune sine heimesider.

 

Powered by Labrador CMS