Driftstilskudd fysioterapeut 100%

Halden kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 29.12.2022.

Kontaktinfo:

Marianne Berg-Søndergaard, avdelingsleder, mobil: 97743822, marianne.berg@halden.
kommune.no

Bjørn-Runar Dahl, kontaktperson SU-representant, mobil: 47248998, bjornrunardahl@gmail.com

Søk på stillingen

Halden kommune har 14,75 driftstilskudd fordelt på 8 forskjellige institutt. Sammen med 8,5 årsverk innen fastlønnede fysioterapeuter, utgjør dette fysioterapitilbudet i kommunen. Fysioterapitjenesten er organisert under Enhet Helsehus, Avdeling for Aktivitet og Mestring, som i tillegg til fysioterapitjenesten, både kommunale og private, består av ergoterapitjenesten, fagkontakt syn/hørsel, kommunalt lager for tekniske hjelpemidler, hverdagsrehabilitering, frisklivssentral, demenskoordinator og kreftkoordinator.

En av våre fysioterapeuter med driftstilskudd går av med pensjon og det vil derfor bli et ledig 100 % driftstilskudd fra 1.april 2023.

Halden kommune ønsker ikke at det skal etableres solopraksis. Det er ønskelig at ny kandidat til driftstilskuddet tilknytter seg til en av de eksisterende instituttene eller i et felleskap med annet helsepersonell for samarbeid og bedre samlokalisering av tjenestene. Kommunen må godkjenne lokaliseringen.

Det er behov for en fysioterapeut som kan praktisere allmenn fysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Vi ønsker en fysioterapeut med høy, generell fysioterapikompetanse, som har erfaring og fokus på en aktiv behandlingsform, trening individuelt og i grupper.

Vi ønsker at avtalefysioterapeutene skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Det vil være nødvendig med tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis. Det må påregnes pasientbehandling i institutt og i pasientens hjem, samt samarbeidsmøter, gruppetreningstilbud, m.m.

Kvalifikasjoner og utdanning

  • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Bred og faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
  • Erfaring fra å drive privat praksis er en fordel
  • Beherske journalføring i gyldig elektronisk system

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig
  • Løsningsorientert, fleksibel og engasjert
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig framstilling
  • Personlig egnethet som fysioterapeut og som kollega på institutt.

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting.

Avtalehjemmelen er regulert av sentralt avtaleverk, ASA 4313, og tildelingsprosessen skjer i hht gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Tiltredelse: 1. april 2023

Intervju: uke 2

Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk på stilling".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktpersoner

Marianne Berg-Søndergaard, avdelingsleder, mobil: 97743822, marianne.berg@halden.kommune.no

Bjørn-Runar Dahl, kontaktperson SU-representant, mobil: 47248998, bjornrunardahl@gmail.com

Powered by Labrador CMS