Fysioterapeut, 50 % driftstilskudd, allmenn fysioterapi

Karmøy kommune har ledig 50 % fysioterapeuthjemmel/driftstilskudd for selvstendig næringsdrivende fysioterapeut fra 8. september 2021.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12.04.2021.

Søk på stillingen

Det søkes etter fysioterapeut som kan drive allmenn fysioterapi ved Norheim fysikalske institutt.

Kommunens terapitjenester består av både kommunalt tilsatte terapeuter og driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Til sammen skal dette gi innbyggerne et helhetlig godt tilbud. Kommunen har 20 driftsavtaler (til sammen 16,1 hjemler) med privatpraktiserende fysioterapeuter, i hovedsak knyttet opp mot institutter, fordelt på geografiske soner. Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten består av totalt 11 fysioterapeuter inkl. en turnusfysioterapeut og 5 ergoterapeuter. Kommunen legger vekt på et tett samarbeid mellom de privatpraktiserende og de kommunale fysioterapeutene for å gi et tilfredsstillende tilbud til kommunens brukere og for å ivareta kommunens samlede behov.

Beskrivelse av hjemmelen:

Norheim Fysikalske Institutt er sentralt lokalisert i 2 etasje på Oasen Storsenter. I tillegg til kjøpesentertilbud finnes det også et bredt utvalg av andre tilbud relatert til helse, herunder leger, tannleger og kommunal fysioterapi til barn.

Instituttet har 2 selvstendige, privatpraktiserende fysioterapeuter tilknyttet. Lokalet ble tatt i bruk i 2005 og inneholder venterom, 2 behandlingsrom, kontor/resepsjon, treningssal og toalett. Det er gode parkeringsmuligheter og det er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Pasienttilgangen ved instituttet er god og mulighetene vil være store for rett kandidat.

Avtale om driftstilskudd inngås med Karmøy kommune ut fra vilkår i ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som framgår av ASA 4313.

Hovedoppgaver:

 • Gi et åpent allmenn fysioterapitilbud til befolkningen i Karmøy kommune for aktuelle diagnosegruppe i alle aldersgrupper og funksjonsnivå.
 • Bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Følge den gjeldende prioriteringsliste og samarbeide med øvrige terapeuter i kommunen.
 • Delta på felles fysioterapimøter 1-2 ganger per år
 • Holde seg oppdatert om tjenestetilbudet i kommunen, inkl relevante gruppetilbud
 • Årsmelding, informasjon og annen rapportering skal leveres etter forespørsel fra kommunen
 • I følge ASA 4313 kan kommunen stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid rettes mot prioriterte grupper, kommunens udekkede behov, i tråd med utarbeidede retningslinjer. Dette kan innebære blant annet hjemmebehandling og gruppebehandling.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi
 • Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig, ved ansettelse

Vi vektlegger:

 • Det vektlegges interesse, erfaring og/eller kompetanse innen allmenn fysioterapi. Interesse for å utvikle en kunnskapsbasert fysioterapitjeneste i tråd med gjeldende lovverk, reformer, planer og utfordringer i kommunens helsetjeneste.
 • Kunne tilby hjemmebehandling og disponerer bil.
 • Relevant faglig initiativ, oppdatering og utvikling.
 • Evt erfaring fra privat praksis.
 • Personlig egnethet, herunder god kommunikasjonsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til selvstendighet og engasjement.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Fysio – og ergoterapitjenesten Loes Bakema, tlf. 52 81 2174 / 911 93 980, mailadr; [email protected]

Helsesjef Aslaug Irene Skjold, tlf 52 85 73 56 / 971 79 858, mailadr: [email protected]

Søknad:

Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader. Vi minner om at eposter sendt fra personer som ikke ligger i dine kontakter kan sorteres til søppelpostfilter. Vi oppfordrer derfor til at sjekker dette i en periode etter at du har sendt en jobbsøknad

For mer informasjon www.karmoy.kommune.no