Psykomotorisk fysioterapeut

Enhet for fysioterapitjeneste, Trondheim kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 28.05.2023.

Kontaktinfo: Heidi Hestmark Smalås, avdelingleder.
Tlf. 952 63 200

Lars Petter Myrene, avdelingsleder. Tlf. 452 45 610.

Søk på stillingen

Enhet for fysioterapitjenester har ledig fast 100 prosent stilling for fysioterapeut med videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi.

Stillingen er nyetablert, og arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til voksne/eldre pasienter. Enhetens intensjoner for stillingen er å:

 • styrke enhetens fysioterapitilbud til voksne og eldre pasienter med sammensatte helseplager
 • styrke tilbudet for flyktninger med sammensatte lidelser og/eller traumer, som ivaretar behovet for en kroppslig tilnærming
 • styrke kollegaveiledning innen psykisk helse
 • styrke samhandlinga med andre kommunale helsetjenester om tjenesteutvikling for pasienter med sammensatte helseutfordringer

Enhet for fysioterapitjenster er en byomfattende enhet med omtrent 100 årsverk fast ansatte, og 83 årsverk for fysioterapeuter ved fysikalske institutt. De ansatte fysioterapeutene er i dag organisert i fire bydeler, og inngår i lokalt samarbeid om å yte tjenester til bydelenes befolkning. I tillegg til enhetsleder er det fem avdelingsledere; to som har ansvar for voksne/eldre, to som har ansvar for barn/unge og en med ansvar for fysioterapeutene ved fysikalske institutt. I administrasjonen er det 3,6 årsverk med ansvar for økonomi, personal og daglig drift. Kontorsted er Trondheimsporten 2, Sofgenfriveien 11.

Enheten har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer og lokale politiske vedtak. Som psykomotorisk fysioterapeut med oppgaver knyttet til voksne og eldre, vil arbeidsarenaen kunne være pasientens bolig, i kommunal institusjon eller i fysioterapitjenestens lokaler. Vi jobber både selvstendig og tverrfaglig med mål om tidlig intervensjon for å fremme pasientenes egenmestring og funksjon.

Enheten jobber aktivt med kompetanse- og tjenesteutvikling, og vi er involvert i ulike prosjekt- og utviklingsarbeid i samarbeid med andre tjenester og NTNU. Det kommer jevnlig studenter i praksis fra NTNU, og det forventes at alle medarbeidere bidrar til at studenter får godt faglig utbytte av sin praksisperiode.

Arbeidsoppgaver

  Det forventes at den som ansettes bidrar aktivt til at arbeidsoppgavene utvikles i tråd med enhetens intensjoner for stillingen.

 • Ivareta oppfølging av voksne/eldre pasienter med sammensatte helseplager gjennom individuell behandling og gruppebehandling
 • Videreutvikling av enhetens tjenestetilbud for pasienter med sammensatte helseplager.
 • Samarbeid med flyktningehelsetjenesten om fysioterapibehandling individuelt og i gruppe - spesielt itl personer med traumer og store psykiske belastninger
 • Samhandle med andre kommunale helsetjenester om tjenesteutvikling for pasienter med sammensatte helseutfordringer.
 • Veiledning av kolleger og samarbeidspartnere vedrørende aktuelle pasienter.
 • Samarbeid med psykomotoriske fysioterapeuter på fysikalske institutt.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon, og fullført eller påbegynt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.
 • Bred og relevant erfaring, praksis og kunnskap innen psykisk helse.
 • Erfaring og kompetanse innen tverrfaglig samhandling, gjerne om tjenesteutvikling på systemnivå.
 • Evne til å jobbe strategisk for å utvikle enhetens tjenestetilbud i samarbeid med andre, internt og eksternt.
 • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp innenfor aktuelle fagfelt.
 • Aktuelle kandidater må være kjent med politiske føringer for kommunehelstjenesten.

Personlige egenskaper

Å jobbe som fysioterapeut med voksne og eldre i kommunehelsetjenesten krever høy grad av evne til:

 • refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder
 • å planlegge og organisere egen arbeidshverdag
 • å tilpasse seg pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger gjennom god kommunikasjon og samhandling
 • initiativ og deltakelse i utviklingsarbeid innenfor enhetens rammer og mål
 • god muntling og skriftlig fremstillingsevne
 • å takle et periodevis høyt tempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En variert og spennende jobb, der en møter voksne og eldre pasienter.
 • Et bredt, tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune.
 • En tjeneste med fokus på fagutvikling og godt arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Muligheter for å utvikle innhold i stillingen og samarbeid med andre enheter.

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen. Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.

Powered by Labrador CMS